Certificate

Awarded the eKomi Bronze Seal of Approval!

Awarded the eKomi Bronze Seal of Approval!

Allianz Insurance Laos Customer Satisfaction Rating
Allianz Insurance Laos Customer Satisfaction Rating

More

Less


Customer reviews - From Customers for Customers

 • Review Given Date
  (newest first)
 • Review Given Date
  (oldest first)
 • Rating
  (highest first)
 • Rating
  (lowest first)
ຂ້າພະເຈົ້າກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ໃຊ້ ບໍລິການໃນການເກີດເຫດ ແຕ່ກໍ່ມີຫາງສຽງທີ່ໄດ້ຍີນທົ່ວໄປ. ແມ່ນການບໍລິການຕໍ່ ປະກັນປີ ຕໍ່ປີ ຫລື ເອີ້ນວ່າ ເກັບເງິນຄ່າປະກັນໄພນັ້ນໄວ. ແຕ່ເວລາເກີດເຫດ ເອີ້ນຢາກຊັກຊ້າ. ຕົວຢ່າງ. ວັນທີ 14/5/2022 ລົດໄດ້ມາ ດາດຕໍ່າລົດ ຂ້າພະເຈົ້າ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຜິດ ເລີຍໃຊ້ ປະກັນໄພຂອງ ທິບພະຍະປະກັນໄພ ການຕໍ່າກໍ່ບໍ່ໄດ້ໃຫຍ່ຫລວງ. ແຕ່ໃຊ້ເວລາ 3 ຊ່ວຍໂມງປ້າຍ. ຂ້າພະເຈົ້າ ກໍ່ໄດ້ປຶກສາ ວ່າການບໍລິການປະກັນໄພເຮົາຊ້າປານນີ້ພຸ່ນວ່າ. ເຂົາເຈົ້າຕອບສຽງດຽວກັນວ່າເປັນຄືກັນຫມົດ. ກໍເລີຍ ຢາກປະກອບເພື່ອການແກ້ໄຂ. ( ຜິດຜາດ ຂໍອາໄພເດີ )
-ຫລັງຈາກຕົດລົງຈຳນວນຄ່າເສຍຫາຍແລ້ວ ຢາກໃຫ້ທາງປະກັນໄພເຄຼຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເງິນເຊັ່ນ: ຄ້າສ້ອມແປງ, ອາໄຫຼ່ຕ່າງໃຫ້ກັບທາງຮ້ານເລີຍໂດຍຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ລູກຄ້າຂອງປະກັນໄພຕ້ອງຈ່າຍກ່ອນ ແລ້ວຈິ່ງເຄຼມເງິນຕາມຫລັງ ເພາະຊົ່ວຊິໄດ້ເງິນຄືນໃຊ້ເວລາເປັນເດືອນ
ບໍ່ມີຄໍາເຫັນ
ບໍ່ມີຄໍາເຫັນ
ບໍ່ມີຄໍາເຫັນ
ບໍ່ມີຄໍາເຫັນ
ບໍ່ມີຄໍາເຫັນ
ບໍ່ມີຄໍາເຫັນ
ບໍ່ມີຄໍາເຫັນ
Not applicable

Loading...

The eKomi Seals